Halogenlampen Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor

Hersteller
 • 12 x Osram Halolux Ceram 64400 ECO 70W 230V E27 – Bild 1
  12 x Osram Halolux Ceram 64400 ECO 70W 230V E27 – Bild 2
  12 x Osram Halolux Ceram 64400 ECO 70W 230V E27 – Bild 3
  12 x Osram Halolux Ceram 64400 ECO 70W 230V E27

  58,00 €

  (Grundpreis: 4,83 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 12 X Osram Halolux Ceram 64401 ECO 100W 230V E27 – Bild 1
  12 X Osram Halolux Ceram 64401 ECO 100W 230V E27 – Bild 2
  12 X Osram Halolux Ceram 64401 ECO 100W 230V E27 – Bild 3
  12 X Osram Halolux Ceram 64401 ECO 100W 230V E27

  54,95 €

  (Grundpreis: 4,58 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 12 x Osram Halolux Ceram 64402 ECO 150W 230V E27 – Bild 1
  12 x Osram Halolux Ceram 64402 ECO 150W 230V E27 – Bild 2
  12 x Osram Halolux Ceram 64402 ECO 150W 230V E27 – Bild 3
  12 x Osram Halolux Ceram 64402 ECO 150W 230V E27

  50,83 €

  (Grundpreis: 4,24 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 12 x Osram Halolux Ceram 64404 ECO 205W 230V E27 – Bild 1
  12 x Osram Halolux Ceram 64404 ECO 205W 230V E27 – Bild 2
  12 x Osram Halolux Ceram 64404 ECO 205W 230V E27

  58,90 €

  (Grundpreis: 4,91 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 12 x Osram Halolux Ceram 64406 ECO 60W 230V B15D – Bild 1
  12 x Osram Halolux Ceram 64406 ECO 60W 230V B15D – Bild 2
  12 x Osram Halolux Ceram 64406 ECO 60W 230V B15D

  52,75 €

  (Grundpreis: 4,40 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 12 x Osram Halolux Ceram 64491 ECO 40W 230V B15D
  12 x Osram Halolux Ceram 64491 ECO 40W 230V B15D

  54,95 €

  (Grundpreis: 4,58 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 12 x Osram Halolux Ceram 64492 ECO 60W 230V B15D – Bild 1
  12 x Osram Halolux Ceram 64492 ECO 60W 230V B15D – Bild 2
  12 x Osram Halolux Ceram 64492 ECO 60W 230V B15D

  50,83 €

  (Grundpreis: 4,24 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 12 x Osram Halolux Ceram 64494 ECO 70W 230V B15D – Bild 1
  12 x Osram Halolux Ceram 64494 ECO 70W 230V B15D – Bild 2
  12 x Osram Halolux Ceram 64494 ECO 70W 230V B15D

  52,95 €

  (Grundpreis: 4,41 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 12 x Osram Halolux Ceram 64496 ECO 100W 230V B15D – Bild 1
  12 x Osram Halolux Ceram 64496 ECO 100W 230V B15D – Bild 2
  12 x Osram Halolux Ceram 64496 ECO 100W 230V B15D

  54,95 €

  (Grundpreis: 4,58 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 12 x Osram Halolux Ceram 64498 ECO 150W 230V B15D – Bild 1
  12 x Osram Halolux Ceram 64498 ECO 150W 230V B15D – Bild 2
  12 x Osram Halolux Ceram 64498 ECO 150W 230V B15D

  50,83 €

  (Grundpreis: 4,24 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 12 x Osram Halolux Ceram 64499 ECO 205W 230V B15D – Bild 1
  12 x Osram Halolux Ceram 64499 ECO 205W 230V B15D – Bild 2
  12 x Osram Halolux Ceram 64499 ECO 205W 230V B15D

  59,47 €

  (Grundpreis: 4,96 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 20 x Osram Haloline 64684 PRO 48W 230V R7S – Bild 1
  20 x Osram Haloline 64684 PRO 48W 230V R7S – Bild 2
  20 x Osram Haloline 64684 PRO 48W 230V R7S

  55,68 €

  (Grundpreis: 2,78 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 20 x Osram Haloline 64690 PRO 80W 230V R7S
  20 x Osram Haloline 64690 PRO 80W 230V R7S

  55,68 €

  (Grundpreis: 2,78 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 20 x Osram Haloline 64695 PRO 120W 230V R7S
  20 x Osram Haloline 64695 PRO 120W 230V R7S

  55,68 €

  (Grundpreis: 2,78 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 20 x Osram Haloline 64696 PRO 120W 230V R7S – Bild 1
  20 x Osram Haloline 64696 PRO 120W 230V R7S – Bild 2
  20 x Osram Haloline 64696 PRO 120W 230V R7S

  55,68 €

  (Grundpreis: 2,78 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 20 x Osram Haloline 64701 PRO 230W 230V R7S – Bild 1
  20 x Osram Haloline 64701 PRO 230W 230V R7S – Bild 2
  20 x Osram Haloline 64701 PRO 230W 230V R7S

  55,68 €

  (Grundpreis: 2,78 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • 20 x Osram Haloline 64702 PRO 400W 230V R7S – Bild 1
  20 x Osram Haloline 64702 PRO 400W 230V R7S – Bild 2
  20 x Osram Haloline 64702 PRO 400W 230V R7S

  56,64 €

  (Grundpreis: 2,83 € / Stück)

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram 64541 Halogen Eco Pro Classic A 20W E27 – Bild 1
  Osram 64541 Halogen Eco Pro Classic A 20W E27 – Bild 2
  Osram 64541 Halogen Eco Pro Classic A 20W E27

  1,43 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram 64541 Halogen Eco Pro Classic B 20W E14 – Bild 1
  Osram 64541 Halogen Eco Pro Classic B 20W E14 – Bild 2
  Osram 64541 Halogen Eco Pro Classic B 20W E14

  1,81 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram 64542 Halogen Eco Pro Classic B 30W E14 – Bild 1
  Osram 64542 Halogen Eco Pro Classic B 30W E14 – Bild 2
  Osram 64542 Halogen Eco Pro Classic B 30W E14

  1,81 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram 64542 Halogen Eco Pro Classic B 30W E27 – Bild 1
  Osram 64542 Halogen Eco Pro Classic B 30W E27 – Bild 2
  Osram 64542 Halogen Eco Pro Classic B 30W E27

  1,81 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram 64542 Halogen Eco Pro Classic A 30W E27 – Bild 1
  Osram 64542 Halogen Eco Pro Classic A 30W E27 – Bild 2
  Osram 64542 Halogen Eco Pro Classic A 30W E27

  1,43 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram 64543 Halogen Eco Pro Classic A 46W E27 – Bild 1
  Osram 64543 Halogen Eco Pro Classic A 46W E27 – Bild 2
  Osram 64543 Halogen Eco Pro Classic A 46W E27

  1,53 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram 64543 Halogen Eco Pro Classic BW 46W E14 – Bild 1
  Osram 64543 Halogen Eco Pro Classic BW 46W E14 – Bild 2
  Osram 64543 Halogen Eco Pro Classic BW 46W E14

  1,91 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram 64544 Halogen Eco Pro Classic A 57W E27 – Bild 1
  Osram 64544 Halogen Eco Pro Classic A 57W E27 – Bild 2
  Osram 64544 Halogen Eco Pro Classic A 57W E27

  1,53 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram 64547 Halogen Eco Pro Classic A 77W E27 – Bild 1
  Osram 64547 Halogen Eco Pro Classic A 77W E27 – Bild 2
  Osram 64547 Halogen Eco Pro Classic A 77W E27

  1,53 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram 64548 Halogen Eco Pro Classic A 116W E27 – Bild 1
  Osram 64548 Halogen Eco Pro Classic A 116W E27 – Bild 2
  Osram 64548 Halogen Eco Pro Classic A 116W E27

  2,01 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Haloline 64560 750W 230V R7S – Bild 1
  Osram Haloline 64560 750W 230V R7S – Bild 2
  Osram Haloline 64560 750W 230V R7S

  9,69 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Haloline 64690 PRO 80W 230V R7S – Bild 1
  Osram Haloline 64690 PRO 80W 230V R7S – Bild 2
  Osram Haloline 64690 PRO 80W 230V R7S

  2,68 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Haloline 64695 PRO 120W 230V R7S – Bild 1
  Osram Haloline 64695 PRO 120W 230V R7S – Bild 2
  Osram Haloline 64695 PRO 120W 230V R7S

  2,86 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Haloline 64701 PRO 230W 230V R7S – Bild 1
  Osram Haloline 64701 PRO 230W 230V R7S – Bild 2
  Osram Haloline 64701 PRO 230W 230V R7S

  2,68 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Haloline 64702 PRO 400W 230V R7S – Bild 1
  Osram Haloline 64702 PRO 400W 230V R7S – Bild 2
  Osram Haloline 64702 PRO 400W 230V R7S

  3,30 € 2,87 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Haloline 64740 1000W 230V R7S – Bild 1
  Osram Haloline 64740 1000W 230V R7S – Bild 2
  Osram Haloline 64740 1000W 230V R7S

  11,63 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Haloline 64760 1500W 230V R7S – Bild 1
  Osram Haloline 64760 1500W 230V R7S – Bild 2
  Osram Haloline 64760 1500W 230V R7S

  4,38 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Haloline 64783 2000W 230V FA4 – Bild 1
  Osram Haloline 64783 2000W 230V FA4 – Bild 2
  Osram Haloline 64783 2000W 230V FA4

  15,51 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Haloline 64784 2000W 230V R7S – Bild 1
  Osram Haloline 64784 2000W 230V R7S – Bild 2
  Osram Haloline 64784 2000W 230V R7S

  14,54 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Halolux Ceram 64400 ECO 70W 230V E27 – Bild 1
  Osram Halolux Ceram 64400 ECO 70W 230V E27 – Bild 2
  Osram Halolux Ceram 64400 ECO 70W 230V E27 – Bild 3
  Osram Halolux Ceram 64400 ECO 70W 230V E27

  4,95 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Halolux Ceram 64401 ECO 100W 230V E27 – Bild 1
  Osram Halolux Ceram 64401 ECO 100W 230V E27 – Bild 2
  Osram Halolux Ceram 64401 ECO 100W 230V E27 – Bild 3
  Osram Halolux Ceram 64401 ECO 100W 230V E27

  4,79 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Halolux Ceram 64402 ECO 150W 230V E27 – Bild 1
  Osram Halolux Ceram 64402 ECO 150W 230V E27 – Bild 2
  Osram Halolux Ceram 64402 ECO 150W 230V E27 – Bild 3
  Osram Halolux Ceram 64402 ECO 150W 230V E27

  4,80 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
 • Osram Halolux Ceram 64404 ECO 205W 230V E27 – Bild 1
  Osram Halolux Ceram 64404 ECO 205W 230V E27 – Bild 2
  Osram Halolux Ceram 64404 ECO 205W 230V E27

  4,95 €

   

  inkl. MwSt. zzgl. Versand

  In den Warenkorb
Nach oben